§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem strony internetowej www.stone-traffic.pl jest firma Traffic z siedzibą w Gdańsku ul. Olimpijska 55/25, 80-180 Gdańsk, NIP: 7542760515, email: contact@stone-traffic.pl, tel. +48 58 670 85 17, +48 517 763 394 zwany w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.

2. Osoba składająca zamówienie, zwana w dalszej części Regulaminu Zamawiającym, oświadcza, że akceptuje regulamin strony www.stone-traffic.pl

3Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

4. Zamawiający podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego. Podane przez Zamawiającego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych.

5.Sprzedaż i wysyłka produktów prowadzona jest na terytorium Polski. Wysyłka poza terytorium Polski jest możliwa jedynie poprzez wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny w celu uzgodnienia szczegółów transakcji.

§ 2. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Złożenie zamówienia następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz akceptację Regulaminu.

2. Po złożeniu zamówienia pojawi się okno z potwierdzeniem złożenia zamówienia, a na adres e-mail podany przez Zamawiającego zostanie wysłane potwierdzenie.

3. Zamówienia wypełnione błędnie lub niekompletne nie będą przyjmowane do realizacji.

4. Zamówienia można składać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

5Zamówienia złożone w dniu powszechnym po godzinie 15.00, w soboty, w niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w następny dzień roboczy.

6. O przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego, Zamawiający zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie. Sprzedający poinformuje Zamawiającego o dostępności towaru oraz ustali szczegóły dostawy.

7. W przypadku gdy w ciągu dwóch dni roboczych nie będzie można nawiązać kontaktu mailowego lub telefonicznego z Zamawiającym, zamówienie zostanie anulowane.

8. W przypadku gdy towar jest czasowo niedostępny, a Zamawiający nie zgadza się na ustalony termin dostawy, zamówienie zostanie anulowane.

9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą ostatecznego potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego.

10. Zapłaty na stronie internetowej www.stone-traffic.pl można dokonać:

a) Przelewem bankowym

b) Za pobraniem (gotówką przy odbiorze towaru) - dotyczy kwoty do 5000zł brutto

c) Gotówką przy odbiorze osobistym

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia wysyłanego za pobraniem wzbudzającego wątpliwości. Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistniałej sytuacji.

12. W przypadku płatności przelewem,płatność powinna zostać uregulowana w ciągu 3 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

13. Faktury VAT potwierdzające kwotę zakupu oraz wyszczególniające zakupione produkty wysyłane są przesyłką wraz z Towarem.

14. W wypadku zaistnienia jakichkolwiek błędów lub pomyłek Zamawiający powinien natychmiastowo poinformować o tym Sprzedającego.

§ 3. REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU

1. Stan towaru należy sprawdzić w obecności kuriera. Jeżeli stwierdzono uszkodzenia, należy w momencie odbioru towaru, w obecności kuriera, sporządzić protokół uszkodzenia zawartości przesyłki. Protokół musi zostać potwierdzony przez kuriera.

2. Nie będą rozpatrywane reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu bez załączonego pisemnego protokołu.

  1. Wszelkie ewentualne braki ilościowe Zamawiający ma możliwość zgłaszać w ciągu 48 godzin od chwili odbioru towaru. Reklamacje ilościowe składane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

4. W przypadku reklamacji prosimy o wysłanie na adres email: contact@stone-traffic.pl informacji z opisem, załączonymi zdjęciami oraz skan protokołu uszkodzeń reklamowanego towaru. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni od jej zgłoszenia.

  1. Sprzedający po rozpatrzeniu zasadności reklamacji może zaproponować Zamawiającemu:

a) wymianę towaru na wolny od wad

b) obniżenie cenny reklamowanego towaru

c) zwrot zapłaty po otrzymaniu zwrotu towaru

6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

7. Zamawiający który zawarł umowę na odległość, może zwrócić towar, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostawy (dotyczy wyłącznie osób fizycznych dokonujących zakupów na potrzeby własne). Do zachowania terminu należy przed jego upływem wysłać oświadczenie wraz z dokumentem sprzedaży.

8. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Koszt transportu w obydwie strony pokrywa zamawiający. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie jest możliwe przypadku gdy towar jest wykonany lub zamawiany na specjalne życzenie Zamawiającego.

10. Kamień jest surowcem naturalnym dlatego różnice w odcieniach i wzorach w stosunku do prezentowanych płyt wzorcowych lub zdjęć, nie stanowią podstawy do uznania reklamacji lub zwrotu towaru.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce regulamin: na naszej stronie internetowej. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Zamawiającego obowiązuje regulamin.

  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie www.stone-traffic.pl

3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 10.04.2014r.